[صفت]

طبقاتی

( ط-ب-ق-ا-ت-ی )
1 class

class /klæs/ /klɑːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان