[اسم]

طرحواره

( ط-ر-ح-و-ا-ر-ه )
1 schema sketch

schema /skˈiːmə/ /skˈiːmə/


sketch /sketʃ/ /sketʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان