[اسم]

عروض

( ع-ر-و-ض )
1 prosody

prosody /ˈprɑːsədi/ /ˈprɒsədi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان