[اسم]

prosody

/ˈprɑːsədi/
غیرقابل شمارش

1 علم عروض نوای گفتار

معادل ها در دیکشنری فارسی: عروض
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان