[اسم]

prosecutor

/ˈprɑːsɪkjuːtər/
قابل شمارش

1 دادستان

معادل ها در دیکشنری فارسی: دادستان
  • 1.the public prosecutor
    1. دادستان عمومی
  • 2.the state prosecutor
    2. دادستان کل کشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان