[اسم]

عیال

( ع-ی-ا-ل )
1 wife

wife /waɪf/ /waɪf/

2 family

family /ˈfæm.ə.li/ /ˈfæməli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان