[اسم]

عینک ایمنی

( ع-ی-ن-ک- -ا-ی-م-ن-ی )
1 safety glasses goggles

safety glasses /sˈeɪfti ɡlˈæsᵻz/ /sˈeɪfti ɡlˈasɪz/


goggles /ˈgɑgəlz/ /ˈgɒglz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان