[صفت]

فاقد

( ف-ا-ق-د )
1 lacking devoid

lacking /ˈlækɪŋ/ /ˈlækɪŋ/


devoid /dɪˈvɔɪd/ /dɪˈvɔɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان