[اسم]

فالانژیست

( ف-ا-ل-ا-ن-ژ-ی-س-ت )
1 Falangist

Falangist /fˈælɐŋɡˌɪst/ /fˈalɐŋɡˌɪst/

[صفت]

فالانژیست

( ف-ا-ل-ا-ن-ژ-ی-س-ت )
1 Falangist

Falangist /fˈælɐŋɡˌɪst/ /fˈalɐŋɡˌɪst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان