[صفت]

Falangist

/fˈælɐŋɡˌɪst/
قابل مقایسه

1 فالانژیست

معادل ها در دیکشنری فارسی: فالانژیست
[اسم]

Falangist

/fˈælɐŋɡˌɪst/
قابل شمارش

2 فالانژیست فالانژ

معادل ها در دیکشنری فارسی: فالانژیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان