[صفت]

Falangist

/fˈælɐŋɡˌɪst/
قابل مقایسه

1 فالانژیست

[اسم]

Falangist

/fˈælɐŋɡˌɪst/
قابل شمارش

2 فالانژیست فالانژ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان