[اسم]

Falangism

/fˈælɐŋˌɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 فالانژیسم (سیاست)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فالانژیسم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان