[صفت]

fake

/ˈfeɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: faker] [حالت عالی: fakest]

1 تقلبی جعلی، غیراصل

disapproving
مترادف و متضاد counterfeit
  • 1.Experts revealed that the painting was a fake.
    1. کارشناس‌ها مشخص کردند که نقاشی جعلی بود.
a fake passport
پاسپورت [گذرنامه] جعلی
[اسم]

fake

/ˈfeɪk/
قابل شمارش

2 آدم متظاهر آدم دغل‌کار، آدم فریب‌کار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان