[فعل]

to fall away

فعل گذرا و ناگذر

1 کم شدن آب رفتن، تحلیل رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان