[اسم]

فراتاب

( ف-ر-ا-ت-ا-ب )
1 projector

projector /prəˈdʒektər/ /prəˈdʒektə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان