[اسم]

فراخی

( ف-ر-ا-خ-ی )
1 wideness

wideness /wˈaɪdnəs/ /wˈaɪdnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان