[اسم]

wideness

/wˈaɪdnəs/
غیرقابل شمارش

1 فراخی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فراخی گشادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان