[اسم]

widening

/wˈaɪdnɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 تعریض عریض‌سازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تعریض
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان