[اسم]

widespread damage

/wˈaɪdspɹɛd dˈæmɪdʒ/
قابل شمارش

1 آسیب گسترده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان