[اسم]

widespread acclaim

/wˈaɪdspɹɛd ɐklˈeɪm/
قابل شمارش

1 تمجید گسترده تشویق گسترده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان