[عبارت]

widely acknowledged

/ˈwaɪdli ækˈnɑlɪʤd/

1 به طور گسترده مورد تایید به طور گسترده شناخته شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان