[صفت]

wide-ranging

قابل مقایسه

1 جامع گسترده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان