[اسم]

قالب کفش

( ق-ا-ل-ب- -ک-ف-ش )
1 last

last /læst/ /lɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان