[صفت]

قرمز

( ق-ر-م-ز )
1 red

red /rɛd/ /rɛd/

[اسم]

قرمز

( ق-ر-م-ز )
1 red

red /rɛd/ /rɛd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان