[اسم]

قشو

( ق-ش-و )
1 currycomb

currycomb /kˈɜːɹɪkˌoʊm/ /kˈʌɹɪkˌəʊm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان