[اسم]

قصاب

( ق-ص-ا-ب )
1 butcher

butcher /ˈbʊtʃ.ər/ /ˈbʊtʃə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان