[اسم]

قطره باران

( ق-ط-ر-ه- -ب-ا-ر-ا-ن )
1 raindrop

raindrop /ˈreɪndrɑːp/ /ˈreɪndrɒp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان