[اسم]

قلمستان

( ق-ل-م-س-ت-ا-ن )
1 nursery

nursery /ˈnɜːrsəri/ /ˈnɜːsəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان