[اسم]

قنادی

( ق-ن-ا-د-ی )
1 confectionery

confectionery /kənfˈɛkʃənˌɛɹi/ /kənfˈɛkʃənəɹi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان