[اسم]

قهرمان جهان

( ق-ه-ر-م-ا-ن- -ج-ه-ا-ن )
1 world champion

world champion /wˈɜːld tʃˈæmpiən/ /wˈɜːld tʃˈampiən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان