[اسم]

world champion

/wˈɜːld tʃˈæmpiən/
قابل شمارش

1 قهرمان جهان

معادل ها در دیکشنری فارسی: قهرمان جهان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان