[اسم]

workstation

/ˈwɜːrksteɪʃn/
قابل شمارش

1 ایستگاه کار (رایانه پیشرفته)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان