[اسم]

workstation

/ˈwɜːrksteɪʃn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ایستگاه کار (رایانه پیشرفته)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان