[اسم]

World Bank

/wɜrld bæŋk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بانک جهانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان