[اسم]

works

/wˈɜːks/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارخانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: کارخانه
مترادف و متضاد factory

2 اجزای داخلی (دستگاه) قطعات داخلی

3 اعمال

مترادف و متضاد deeds
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان