[اسم]

کارخانه

( ک-ا-ر-خ-ا-ن-ه )
1 factory mill , plant , works

factory /ˈfæk.tə.ri/ /ˈfæktəri/


mill /mɪl/ /mɪl/


plant /plænt/ /plɑːnt/


works /wˈɜːks/ /wˈɜːks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان