[صفت]

workmanlike

قابل مقایسه

1 چیره‌دستانه استادانه، ماهرانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان