[اسم]

working time

/wˈɜːkɪŋ tˈaɪm/
قابل شمارش

1 ساعت کاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساعت کاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان