[اسم]

لباس فرم

( ل-ب-ا-س- -ف-ر-م )
1 uniform

uniform /ˈjuː.nəˌfɔːrm/ /ˈjuːnɪfɔːm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان