[اسم]

uniform

/ˈjuː.nəˌfɔːrm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لباس فرم یونیفورم

معادل ها در دیکشنری فارسی: اونیفورم لباس فرم
مترادف و متضاد apparel costume outfit
  • 1.a school uniform
    1. لباس فرم مدرسه
[صفت]

uniform

/ˈjuː.nəˌfɔːrm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more uniform] [حالت عالی: most uniform]

2 یک شکل یک دست

معادل ها در دیکشنری فارسی: متحدالشکل
  • 1.Bread has a uniform texture.
    1. نان بافتی یک دست دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان