[صفت]

unified

/ˈjunəˌfaɪd/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متحد یکپارچه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان