[اسم]

uniformity

/ˌjunəˈfɔrməti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 يكپارچگی همسانی، یکسانی، برابری

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکدستی

2 یکنواختی عدم تنوع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان