[قید]

لجوجانه

( ل-ج-و-ج-ا-ن-ه )
1 stubbornly persistently , doggedly , tenaciously

stubbornly /ˈstʌbərnli/ /ˈstʌbənli/


persistently /pərˈsɪstəntli/ /pəˈsɪstəntli/tenaciously /təˈneɪʃəsli/ /təˈneɪʃəsli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان