[قید]

persistently

/pərˈsɪstəntli/
غیرقابل مقایسه

1 پیوسته به‌طور مداوم، همواره

معادل ها در دیکشنری فارسی: مصرانه
مترادف و متضاد unrelentingly
persistently low rainfall
بارندگی همواره کم

2 لجوجانه مصرانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: لجوجانه
  • 1.They have persistently ignored our advice.
    1. آنها لجوجانه نصیحت ما را نادیده گرفته‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان