[صفت]

person-to-person

/ˌpɜːrsn tə ˈpɜːrsn/
غیرقابل مقایسه

1 از طریق اپراتور (تماس تلفنی)

  • 1.a person-to-person call
    1. تماس تلفنی از طریق اپراتور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان