[اسم]

personage

/pˈɜːsənɪdʒ/
قابل شمارش

1 شخص برجسته آدم مهم

2 شخصیت (نمایشنامه و ...) پرسوناژ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان