[اسم]

personage

/pˈɜːsənɪdʒ/
قابل شمارش

1 شخص برجسته آدم مهم

2 شخصیت (نمایشنامه و ...) پرسوناژ

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرسناژ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان