[اسم]

personal column

/ˈpɜrsɪnɪl ˈkɑləm/
قابل شمارش

1 ستون تبلیغات شخصی (روزنامه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان