[اسم]

personal belongings

/pˈɜːsənəl bɪlˈɑːŋɪŋz/
غیرقابل شمارش

1 وسایل شخصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسایل شخصی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان