[اسم]

persistence

/pɚsˈɪstəns/
قابل شمارش

1 پشتکار مقاومت، استقامت، ایستادگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان