[صفت]

Persian-speaking

/pˈɜːʒənspˈiːkɪŋ/
قابل مقایسه

1 فارسی‌زبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: فارسی‌زبان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان