[صفت]

مصرانه

( م-ص-ر-ا-ن-ه )
1 persistent insistent

persistent /pərˈsɪstənt/ /pəˈsɪstənt/


[قید]

مصرانه

( م-ص-ر-ا-ن-ه )
1 insistently persistently

persistently /pərˈsɪstəntli/ /pəˈsɪstəntli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان