[صفت]

لیبرال

( ل-ی-ب-ر-ا-ل )
1 liberal

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/

[اسم]

لیبرال

( ل-ی-ب-ر-ا-ل )
1 liberal

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان